Política de Privacitat

1. Dades del Responsable

En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016, la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant "LOPD"), i la Llei 34/2002 del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i restant normativa d'aplicació, l'informem que el responsable de les dades personals tractades en el Lloc Web www.farmacianuriapau.com, és:

Raó social: FARMÀCIA NURIA PAU (En endavant L'Empresa),
Adreça: CRTA. CASTELLAR, 110, 08222, TERRASSA, BARCELONA
C.I.F: 37432843K,
Telèfon: +34 937859948 i
Correu electrònic farmacianuriapau@gmail.com
Delegat de Protecció de Dades: NURIA PAU ROBIRÓ

En l'Empresa ens comprometem a conservar la informació que ens faciliti en la més estricta confidencialitat evitant accessos no autoritzats, manipulació d'informació, la pèrdua, destrucció o robatori d'informació. Per això, aplicarem les mesures de seguretat que estableix la normativa d'aplicació i totes aquelles que els nostres recursos i la tecnologia moderna ens permeti. Tingueu en compte que en molts casos, és indispensable que faciliti la informació que li demanem per poder gaudir dels beneficis de la nostra web.

2. Objecte

La present Política de Privacitat té per objecte informar sobre com tractem les seves Dades Personals. Si vostè no està d'acord amb els termes continguts en aquesta Política i no accepta els mateixos en el seu procés de registre, no podrà seguir endavant amb l'ús i accés a la web. Si té alguna consulta respecte al contingut pot contactar-nos al correu electrònic indicat a l'encapçalament.

3. Àmbit d'aplicació

La present Política s'aplica a tots els Usuaris que utilitzin els serveis de la nostra pàgina web, amb independència del lloc i el moment en què operin.

4. Dades que sol·licitem als nostres Usuaris

Al lloc web podríem demanar-li informació bàsica a través del nostre formulari de contacte, com pot ser el seu nom complet, adreça, telèfon, deixant un espai perquè ens remeti la seva consulta, sol·licitud, queixa o suggeriment amb text lliure. Podríem a més tractar dades obtingudes a través de les cookies, el que podrà consulta amb més detall en la nostra Política de Cookies.

5. Finalitat del tractament

Les finalitats amb les que li sol·licitem o demanem automàticament la informació són les següents:

I. Gestionar adequadament el web
II. Permetre-li realitzar compres en línia
III. Facilitar la navegació i orientar-la a les seves preferències
IV. Vetllar per la seguretat dels nostres usuaris
V. Comprovar en determinats casos la veracitat de les seves informacions
VI. Col·laborar amb les autoritats, forces i cossos de seguretat, així com sistemes judicials de cada país que puguin, per les vies legals, demanar-nos informació i col·laboració per a prevenció de fraus, blanqueig de capitals, i qualsevol altre delicte de qualsevol naturalesa
VII. Realitzar accions de màrqueting, enviar missatges promocionals, en funció de les seves preferències de comunicació, avisar sobre esdeveniments, ofertes i activitats que li puguin interessar.

6. Subcontractació

L'Usuari autoritza expressament a l'Empresa a contractar servei total o parcialment amb tercers la intervenció que consideri oportuna per al bon desenvolupament dels serveis. En aquest cas, l'Empresa s'obliga a subscriure amb el tercer subcontractat un contracte en el qual s'estipulen les obligacions que aquest ha de complir en relació a la protecció de dades personals, en especial se li exigirà el compliment de les mateixes obligacions de protecció de dades a les quals s'ha compromès l'Empresa amb els seus Usuaris, així com garanties suficients d'aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades de manera que el tractament sigui conforme a les normatives aplicables.

L'Empresa serà diligent en la selecció de proveïdors mitjançant l'aplicació de mecanismes de verificació de compliment normatiu, amb l'objectiu de minimitzar al màxim qualsevol risc que pugui afectar la seguretat de la informació a la qual el tercer pugui accedir.

7. Drets dels Usuaris

La LOPD recull una sèrie de drets fonamentals en favor de les persones les dades de les quals es tracten. En aquesta secció s'ofereix informació sobre com exercir els drets que l'assisteixen com a Usuari, respecte a les seves dades personals. Tots els drets esmentats a continuació, podrà exercitar-los remetent la seva sol·licitud per correu electrònic segons s'indica en l'apartat 1, acompanyant còpia del seu document d'identitat. Tingui en compte que podríem sol·licitar-li informació addicional per comprovar la seva identitat abans de procedir amb la seva sol·licitud.

I. Dret d'accés:
El dret d'accés permet a l'Usuari conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament. Podrà sol·licitar-nos que li indiquem la informació que conservem sobre vostè.

II. Dret de rectificació:
Aquest dret es caracteritza perquè permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte de tractament. Vostè haurà de informar-nos sobre qualsevol canvi en les seves dades i serà responsable d'actualitzar la seva informació.

III. Dret de cancel·lació/supressió/oblit:
El dret de supressió permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives sense perjudici del deure de bloqueig, recollit a la LOPD.

IV. Dret d'oposició:
El dret d'oposició és el dret de l'Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix per a determinades finalitats. Podrà oposar-se al tractament de les seves dades indicant les finalitats concretes objecte d'oposició.

V. Dret de Portabilitat:
El dret a la portabilitat li permetrà sol·licitar-nos una còpia en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica de les seves dades personals.

8. Mesures de seguretat

En el tractament de la seva informació personal apliquem mesures de seguretat adequades segons el tipus de dades i els avenços de la tècnica, els nostres mitjans físics i legals. El nostre objectiu és evitar l'accés de tercers no autoritzats, el robatori, la pèrdua o divulgació de la seva informació. No obstant això, Internet no és un entorn totalment segur, de manera que encara que apliquem totes les mesures de seguretat possibles, el risc d'incidència respecte a la informació mai desapareixerà totalment, per aquest motiu li demanem que si detecta alguna incidència o té indicis que la seva informació pot estar en risc, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem investigar el fet i oferir-li solucions.

9. Modificacions en la Política de Privacitat

L'Empresa podria en el futur modificar la present Política de Privacitat. En cas de modificació, a més de publicar-se la versió actualitzada, l'informarem sobre aquesta modificació amb una finestra a la web. Vostè haurà de llegir aquestes modificacions abans de continuar utilitzant la web.

10. Llei aplicable i jurisdicció

La present Política, així com l'ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els jutjats corresponents al domicili de l'usuari.

En el cas que qualsevol estipulació resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que la present Política resulti inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, L'Empresa, procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en l'estipulació original.