Avís Legal

1. Dades de l'Empresa Responsable

El lloc web, www.farmacianuriapau.com, (en endavant, el "Lloc Web") és propietat de FARMÀCIA NURIA PAU (en endavant l'Empresa), amb domicili social a CRTA. CASTELLAR, 110, 08222, TERRASSA, BARCELONA i C.I.F nº 37432843K.

L'Empresa li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web (d'ara endavant, les "Condicions d'Ús"). Amb l'ànim de que l'ús del lloc web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, L'Empresa informa a l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús serà rebuda i solucionada contactant a través del tel. 937859948, o a l'adreça de correu electrònic: info@farmacianuriapau.com

2. Objecte
Les presents Condicions tenen com a objecte regular la relació entre els usuaris i l'Empresa. La navegació i / o contractació de qualsevol dels serveis oferts en la pàgina web, suposarà l'acceptació sense reserves de les presents Condicions.
L'Empresa podrà en qualsevol moment modificar les Condicions. Quan es produeixin canvis substancials en les condicions l'Empresa informarà al Client mitjançant un avís a la pròpia web. Si el Client no estigués d'acord amb qualsevol dels termes disposats en les Condicions, haurà d'abstenir respecte al seu ús.

3. Usuaris menors d'edat
Si s'activés una àrea de registre privat a la web, l'Usuari haurà de tenir com a mínim 18 anys per poder registrar-se. Es prohibeix el registre i l'operativa de menors de 18 anys. L'empresa podria sol·licitar com a condició per validar el registre i permetre l'operativa d'usuaris, informació addicional a aquests abans, durant i després del procés de registre, com ara documents d'identificació.

4. Serveis
A la pàgina web l'usuari podrà trobar informació sobre l'empresa, així com informació sobre temes del sector, esdeveniments, i activitats relacionades amb els serveis de l'empresa. Així també hi ha una àrea de contacte on l'usuari podrà enviar-nos els seus comentaris, dubtes, o demanar-nos informació addicional.

5. Privacitat i Tractament de Dades Personals
Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis li sol·licitem dades de caràcter personal, vostè garantirà la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de la informació facilitada. L'Empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

6. Propietat Industrial i Intel·lectual
L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts del lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, textos, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, les marques, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i / o comercial són propietat exclusiva de l'Empresa i / o de tercers, i estan protegits per drets de propietat intel·lectual.

L'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts sense autorització de l'empresa, responent de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. L'ús o explotació continguts protegits sense autorització de l'empresa, constitueix un incompliment de les presents Condicions i facultarà a l'Empresa per a exercitar accions legals corresponents.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l'Empresa l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

7. Obligacions de l'Usuari
L'Usuari es compromet a:

1. Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (Ii) les condicions generals d'ús; (Iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l'ordre públic.
2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.
3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a L'empresa o a tercers per la informació que faciliti.
4. No intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
5. No Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics a la web.
6. En particular, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

• De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
• Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.
• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
• Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.
• Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
• Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
• Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a L'empresa o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.
• Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
• Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
• Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

8. Contrasenyes
Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. L'Usuari serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a l'Empresa qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, L'Empresa quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per L'Empresa.

9. Responsabilitats
L'Empresa no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.
L'Empresa podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que l'ús del Lloc Web és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. L'Empresa no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l'ús del lloc web. Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

1. interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la empresa.
2. intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
3. abús indegut o inadequat del lloc web.
4. errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà indemne a L'empresa davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o mal ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar L'Empresa davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

10. Hipervincles
L'Empresa inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació que pugui ser del seu interès. L'Empresa no es responsabilitza del contingut dels llocs web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a través dels enllaços de tercers. Si l'Empresa rep alguna notificació sobre el possible contingut il·legal d'alguna web enllaçada, procedirà immediatament a eliminar aquest enllaç.

Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'Empresa i el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis. En tot cas, l'empresa es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol enllaç especialment en els supòsits en què tingui coneixement d'il·licitud de l'activitat o continguts del lloc web. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre (i) no podran donar a entendre recomanem aquest lloc web o els seus serveis o productes; (Ii) no podran falsejar la seva relació amb l'empresa, ni afirmar que l'Empresa ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de l'Empresa; (Iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits.

11. Durada i terminació
La prestació del servei d'aquest lloc web i els altres serveis tenen una durada de 6 mesos renovables automàticament per endavant períodes si cap de les parts manifesta la seva voluntat d'acabar. No obstant això, l'empresa, podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, L'Empresa, anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat. l'empresa pot acabar o suspendre anticipadament la vigència de la relació contractual sense previ avís quan:

1. Es incompleixin els termes i condicions establerts en les presents Condicions. L'Usuari hagi incomplert substancialment les seves obligacions descrites en les Condicions, com ara els relatius al pagament, o qualsevol altra norma.
2. L'usuari hagi incomplert alguna llei, normativa o drets de tercers que li siguin d'aplicació.
3. Sigui requerit per ordre o requeriment judicial, emès per les forces de seguretat o jutjats i tribunals, o un òrgan governamental a administracions públiques.
4. L'Usuari faciliti informació inexacta, fraudulenta, obsoleta o incompleta durant el registre i en el seu anunci.
5. Sigui necessari protegir la seguretat de la resta d'usuaris, o garantir el funcionament de la web.

Els Usuaris podran acabar la relació de forma voluntària en qualsevol moment, cancel·lant el seu compte abstenint-se de fer servir i accedir la pàgina web.

12. Declaracions i Garanties

Els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir, L'Empresa, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

13. Força major

L'Empresa no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït que es trobin fora del nostre control.

14. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els jutjats corresponents al domicili de l'usuari.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d'ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, L'Empresa, procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.