Política de Vendes

Condicions de contractació

CONDICIÓ D'USUARI
Per ser usuari de farmacianuriapau.com es requereix ser major d'edat i tenir la capacitat necessària per contractar. Quan es converteix en usuari de farmacianuriapau.com, vostè es compromet al següent:

• Aportar únicament, i en totes les seves actuacions relacionades amb farmacianuriapau.com, dades veraces.
• Guardar diligentment el seu nom d'usuari i la seva contrasenya i assumir la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un possible ús indegut causat per la    manca d'aquesta diligència.

Farmàcia Núria Pau no serà responsable per cap conseqüència per a ella, per a vostè o per a tercers derivada de l'incompliment d'aquests compromisos.

PREUS
Els preus i ofertes presentats són vàlids, exclusivament, per a comandes online realitzats a farmacianuriapau.com i només per al moment en el que vostè els consulta, ja que són variables. El preu que se li facturarà per la seva compra serà el que es correspongui al/s producte/s que vostè adquireixi en el moment de la formalització de la comanda.

Tots els preus de nom de farmacianuriapau.com estan indicats en euros (€) i corresponen al preu unitari de cada producte amb l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs.

DESPESES D'ENVIAMENT
Les despeses d'enviament i/o gestió, que no es troben compreses en el preu, li seran mostrades abans de finalitzar la seva compra, ja que varien en funció de la direcció d'enviament i el pes del paquet. Els costos d'enviament a Canàries, Ceuta i Melilla no inclouen els costos d'importació, que hauran d'abonar en efectiu en destinació pel receptor de la mercaderia.

REALITZACIÓ DE LA COMANDA
Per realitzar una comanda cal ser usuari de farmacianuriapau.com. La condició d'usuari s'adquireix amb la complimentació del formulari electrònic o el fulletó específic per aquesta finalitat que trobarà a l'oficina de farmàcia.

Un cop sigui usuari, si desitja adquirir un producte dels que oferim haurà d'afegir-lo a la cistella, emplenar el formulari de comanda que apareixerà a l'efecte i validar la comanda. La validació de la comanda per la seva banda suposarà que coneix i que accepta expressament les condicions generals de contractació establertes a farmacianuriapau.com i que es converteix en client de l'oficina de farmàcia a la que efectua la seva compra.

Excepte demostració en cas contrari, les dades registrades constitueixen la prova de les transaccions realitzades entre vostè i la nostra oficina de farmàcia, afegint les seves dades al nostre fitxer de clients i arxivant el document electrònic en què es formalitzi el contracte, que serà accessible per vostè.

Dins de les vint-i-quatre hores següents a què hagi efectuat la seva compra, Farmàcia Núria Pau li remetrà, per correu electrònic, el comprovant; si vostè no està d'acord amb les dades consignades en aquest comprovant, podrà sol·licitar la seva modificació.

CONDICIONS DE PAGAMENT
El pagament podrà realitzar-se a través de targeta bancària. L'ús d'aquest mitjà de pagament no comporta cap cost addicional. Per a efectuar el pagament utilitzant una targeta bancària, serà redirigit a la pàgina web corresponent on, un cop hagi accedit, podrà fer efectiu l'abonament.

ENVIAMENT I TERMINIS DE LLIURAMENT
Les comandes realitzades en farmacianuriapau.com poden ser enviats a qualsevol punt de la península, ​​però en cap cas a apartats postals. L'empresa contractada per al transport i el lliurament és METEOR TRANSPORT URGENT, S.L.

La seva compra haurà de ser lliurada dins el termini del que serà vostè informat en el moment de realitzar la seva comanda.

Si una comanda és retornada per l'empresa de missatgeria a l'oficina de farmàcia degut a causes que puguin ser imputables a vostè (com la deixadesa en la recepció o una adreça incorrecta), no se li tornarà a ser enviada fins que aboni un nou lliurament, els tràmits pel qual s'haurà de posar en contacte amb l'oficina de farmàcia.

DEVOLUCIONS I DRET DE DESISTIMENT
Si, en el moment del lliurament, vostè detecta que l'embalatge està danyat, colpejat o trencat haurà d'indicar-ho per escrit a l'albarà de lliurament del transportista i contactar, dins de les vint-i-quatre hores naturals següents a la recepció, amb l'oficina de farmàcia. Les despeses d'enviament del/s producte/s que correspongui/n aniran a càrrec de Farmàcia Núria Pau.

En el cas que, per qualsevol motiu, no quedi satisfet amb algun dels productes de la seva comanda o amb la seva totalitat, compta amb un termini de catorze dies hàbils, a comptar desde la data de lliurament, per exercir el dret de desistiment que li atorga la llei, sempre i quan el producte es trobi en el seu embalatge original i en perfectes condicions. Per procedir a la seva devolució per aquest motiu, poseu-vos en contacte amb l'oficina de farmàcia i indiqui la seva voluntat d'exercir el seu dret de desistiment, el seu nom complet i el número de comanda. La referida oficina de farmàcia posarà en el seu coneixement com procedir per efectuar la devolució, les despeses del qual haurà de ser abonades per vostè. Una vegada que el/s producte/s es trobi/n de nou en poder de l'oficina de farmàcia i quedi comprovat que està/n en condicions òptimes de devolució, es procedirà a autoritzar aquesta, el que implicarà el reintegrament del preu pagat. El desistiment no implicarà, en cap cas, el reintegrament de les despeses d'enviament abonats al realitzar la compra.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Qualsevol litigi, discrepància o divergència respecte de la relació entre els usuaris de farmacianuriapau.com serà dirimit d'acord amb la legislació espanyola vigent en la matèria.